Skip to Main Content

ประกาศ และข้อความสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวมาเก๊า

นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ: ห้ามเข้ามาเก๊า (สิทธิ์ในการขอยกเว้น)

นักท่องเที่ยวจาก จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และเขตปกครองไต้หวัน  

  • ห้ามเข้ามาเก๊าหากเดินทางมาต่างประเทศ 21 วันก่อนเดินทางมาเก๊า (สิทธิ์ในการขอยกเว้น)
  • หากบุคคลเดินทางไปฮ่องกงมา 14 วันก่อนมาถึงมาเก๊า ท่านจะต้องถือใบรับรองผลการทดสอบ COVID-19เป็นลบ ที่ออกภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาและจะต้องไปยังสถานที่ที่กำหนดเพื่อรับการสังเกตทางการแพทย์ 14 วัน 
  • หากบุคคลที่มาจากเขตปกครองไต้หวัน 21 วันก่อนมาถึงมาเก๊า ท่านจะต้องถือใบรับรองผลการทดสอบ COVID-19เป็นลบ ที่ออกภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ณ เวลาการขึ้นเครื่อง และจะต้องไปสถานที่ที่กำหนดไว้สำหรับการสังเกตทางการแพทย์ 21 วัน
  • หากเป็นบุคคลที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่ในช่วง 14 วันก่อนเดินทางมาถึงมาเก๊า, และไม่เคยได้เดินทางไปยังประเทศอื่นใด รวมถึงเขตปกครองไต้หวันในช่วง 21 วันก่อนหน้าที่จะเดินทางมาถึงมาเก๊า, จะต้องแสดงใบรับรองการทดสอบกรดนิวคลีอิก COVID-19 ที่แสดงผลเป็นลบที่ถูกออกให้ภายใน 7 วัน; โดยผู้ที่เดินทางมาจากเมืองตาม รายชื่อแนบ ที่ระบุไว้นี้ จะต้องเฝ้าสังเกตอาการของตนตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดจากทางการด้านสาธารณสุขของมาเก๊า 

ข้อมูลเพิ่มเติม: