Skip to Main Content

ประกาศสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวมาเก๊า

นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ: ห้ามเข้ามาเก๊า

นักท่องเที่ยวจาก จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกงและไต้หวัน  

  • ห้ามเข้ามาเก๊าหากเดินทางมาต่างประเทศ 14 วันก่อนเดินทางมาเก๊า
  • หากเข้าปักกิ่ง ฮ่องกงหรือไต้หวัน 14 วัน ก่อน เข้ามาถึงมาเก๊า จะต้องไปสถานที่ที่กำหนดเพื่อรับการตรวจรักษาทางการแพทย์ 14 วัน
  • หากไม่ได้ไป ปักกิ่ง ฮ่องกงหรือไต้หวัน 14 วัน ก่อนเข้ามาถึงมาเก๊า ท่านจะต้องต้องถือใบรับรองผลการตรวจเชื้อที่เป็นลบหรือใบรับรองการเก็บตัวอย่างสำหรับการทดสอบกรดนิวคลีอิกที่ออกภายใน 7 วัน

นักท่องเที่ยวจากมณฑลหูเป่ย และนักท่องเที่ยวไปมณฑลหูเป่ยใน 14 วัน ก่อนหน้าจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่พิสูจน์ว่าไม่มีการติดเชื้อ COVID-19