Skip to Main Content

莲溪庙

莲溪庙位于新桥永乐戏院侧,创建至今已有二百余年历史,内里供奉菩萨甚多,香火亦鼎盛。

莲溪庙以其所在之地为名。澳门地形,宛似莲花,故称莲岛,由大陆通澳门之路视为莲花茎,茎尽处有山拔起,称莲花山,又叫莲峰。莲峰之阳,昔有溪水一道,流于新桥坊间,称作莲溪。庙则建于溪之右岸,故称莲溪庙。

此庙始建于道光年间,内奉华光、北帝、财帛、文昌诸神。历经数次破坏、修葺及扩建,至今日其座落之新桥区,亦由昔日之汪洋一片发展成澳门的繁嚣地区之一。