Skip to Main Content

ศูนย์ส่งเสริมศาสนาเจ้าแม่กวนอิม

รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ที่ท่าเรือด้านนอกอุทิศให้กับเจ้าแม่กวนอิม (เทพเจ้าแห่งความเมตตา) สูง 20 เมตร ทำด้วยสัมฤทธ์พิเศษ ฐานรูปโดมเหมือนดอกบัวเป็นศูนย์ส่งเสริมศาสนาที่มีข้อมูลเกี่ยวกับพุทธศาสนา ลัทธิเต๋า และลัทธิขงจื้อ

ผู้เข้าชมสามารถซื้อของที่ระลึกและสิ่งตีพิมพ์ของสถาบันวัฒนธรรมได้ที่นี่