Skip to Main Content

วัดอีเลิง ไทปา (I Leng Temple in Taipa)

วัดอีเลิง ไทปา (I Leng Temple in Taipa)

ตั้งอยู่ติดวัดเจ้าแม่กวนอิมบนเกาะไทปา สร้างในปีที่ 26 ของรัชสมัยจักรพรรดิกวังซวี่แห่งราชวงศ์ชิง (ปี ค.ศ. 1900) ขานกันอีกชื่อว่า วัดกาซินทง เป็นที่สักการะ “I Leng” เทพเจ้าแห่งการรักษา (Emperor of Sacred Doctor) แม้ไม่อาจชี้ชัดว่าหมายถึงหมอและนักปรุงยาโบราณคนใด แต่ก็รวมๆ หมายถึงปรมาจารย์แห่งแพทย์แผนจีน อาทิ ฮัวถวอ (Hua Tuo), เปี่ยนเชวี่ยน (Bian Que), ซุนซีเหมี่ยว (Sun Simiao) ช่วงที่ก้าวเข้าไปในวัด ให้สังเกตประตูเลื่อนไม้อลังการที่พบเห็นได้ยากแล้วในปัจจุบัน