Skip to Main Content

วัดเทียนโห่ว ไทปา (Tin Hau Temple in Taipa)

วัดเทียนโห่ว ไทปา (Tin Hau Temple in Taipa)

เชื่อกันทั่วไปว่าเป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่รู้จักกันมากที่สุดของเกาะไทปา ไม่ระบุปีสร้างแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าไม่เกินปี 1785 จากที่พบหลักฐานบนระฆังเก่าในวัดซึ่งสลักไว้ว่า “จัดทำขึ้นในปีที่ 50 ของรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง (ปี 1785)” อุทิศให้เทียนโห่ว เจ้าแม่แห่งสรวงสวรรค์ หรือองค์อาม่า (คนไทยเรียกเจ้าแม่ทับทิม) ที่ดลบันดาลให้ชาวเรือและคนกำลังจมน้ำรอดพ้นจากอันตราย จึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวประมง คนเดินเรือค้าขาย วัดเดิมนั้นใหญ่โตโดดเด่นมาก บรรจุโบราณวัตถุล้ำค่ามากมาย เป็นต้นว่า แผ่นจารึกโบราณ ระฆัง โต๊ะหมู่บูชา แต่ปัจจุบันคงเหลือเพียงหอใหญ่ที่อุทิศให้องค์อาม่าเท่านั้น