Skip to Main Content

จัตุรัสลีเลา

เดิมทีน้ำบาดาลของลีเลาเคยถูกนำไปใช้เป็นแหล่งน้ำพุธรรมชาติหลักในมาเก๊า ชาวโปรตุเกสมีประโยคยอดนิยมว่า “ผู้ที่ดื่มน้ำจากลีเลาจะไม่ลืมมาเก๊า” ซึ่งหมายความว่าคนในพื้นที่คิดถึงจัตุรัสลีเลาอยู่เสมอ บริเวณนี้เป็นบริเวณแรกๆ ที่ชาวโปรตุเกสพักอาศัยอยู่ในมาเก๊า