Skip to Main Content

วัดเจ้าแม่กวนอิมโบราณและวัดเทพเจ้าประจำเมือง (Kun Iam Ancient Temple and Temple of City God)

วัดเจ้าแม่กวนอิมโบราณและวัดเทพเจ้าประจำเมือง (Kun Iam Ancient Temple and Temple of City God)

เดิมที วัดเจ้าแม่กวนอิมโบราณสร้างตรงทิศใต้ของเนินเขามงฮา ค่าที่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับวัดเจ้าแม่กวนอิม จึงเรียกกันว่า วัดเจ้าแม่กวนอิมน้อย ประกอบด้วย 3 ศาลเจ้าที่เคารพบูชาเจ้าแม่กวนอิม, Kam Fa (Lady Golden Flower เทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์) และ Dipper Mother (พระแม่โพธิสัตว์ในลัทธิเต๋า) รวมทั้ง Lü Dongbin (หนึ่งในเซียนแปดองค์ของลัทธิเต๋า) ถัดจากวัดเจ้าแม่กวนอิมโบราณคือวัดเทพเจ้าประจำเมือง วัดหนึ่งเดียวที่อุทิศแด่เทพเจ้าประจำเมืองมาเก๊า สร้างขึ้นช่วงปลายราชวงศ์ชิงในปี 1908 สองวัดนี้บ่งบอกถึงความเลื่อมใสในความเชื่อพื้นบ้านของคนมาเก๊าเมื่อกาลก่อน