Skip to Main Content

ป้อมมองฮา

ป้อมมองฮาตั้งอยู่บนเนินเขามองฮาทางเหนือของมาเก๊าซึ่งเป็นป้อมที่ใหม่กว่าป้อมอื่นๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการคาดคะเนว่าจะมีการบุกรุกจากประเทศจีนหลังจากสงคราม Anglo-Chinese War ในปี ค.ศ. 1841 ป้อมมองฮาสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1866 และมีการใช้งานไปจนถึงปี ค.ศ. 1960 ซึ่งเป็นช่วงที่เลิกการใช้งาน ทุกวันนี้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นสวนที่มีแปลงดอกไม้ พื้นที่ลาดเอียงที่ปกคลุมด้วยหญ้า และทางเดินรอบๆ กำแพงป้อมปราการเก่า ป้อมมองฮาเป็นสถานที่สำหรับผู้ที่ต้องการความเงียบสงบที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และมองเห็นวิวที่สวยงามทางทิศเหนือของเมือง