Skip to Main Content

โรงฝิ่น (Opium House)

โรงฝิ่น (Opium House)

อยู่ตรงทางแยกถนนลอร์ชาส (Rua das Lorchas) ตัดกับปราซา ดี ปองเต อี ออร์ตา (Praça de Ponte e Horta) เป็นโรงฝิ่นเก่าจากยุคปลายศตวรรษ 19 ในย่านริมน้ำของท่าเรือตอนใน แล้วเปลี่ยนเป็นโกดัง จากนั้นเป็นโรงงานเบ้าหลอมโลหะ หลังจากที่มีการห้ามสูบฝิ่นในปี ค.ศ. 1946 เคยมีสถาบันการศึกษามาเช่าเป็นห้องเรียน ก่อนจะได้รับการตกแต่งฟื้นฟูเป็น “โรงฝิ่น-Opium House” ในปี 1996 ครั้นปี 2001 คลินิกแห่งที่สองของสมาคมเพื่อการกุศลท่งซิงทงย้ายมาอยู่ที่นี่ แล้วก็ทำการรักษาแบบฝังเข็มของจีนและด้วยการแพทย์สมัยใหม่ให้แก่สาธารณชน ปัจจุบัน อาคารแห่งนี้ยังคงเป็นตัวอย่างอันดีตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมของท่าเรือตอนในในยุครุ่งโรจน์ช่วงศตวรรษที่ 19