Skip to Main Content

วัดเจ้าแม่กวนอิมโบราณ โคโลอาน (Ancient Temple of Kun Iam in Coloane)

วัดเจ้าแม่กวนอิมโบราณ โคโลอาน (Ancient Temple of Kun Iam in Coloane)

สร้างราวปีที่ 5 ในรัชสมัยจักรพรรดิเจียชิ่งแห่งราชวงศ์ชิง (ปี ค.ศ. 1800) โดยพ่อค้าเรือพาณิชย์ท้องถิ่น ชาวมาเก๊าศรัทธาองค์เจ้าแม่กวนอิมกันมาก ตำนานเล่าว่า เจ้าแม่กวนอิมผู้เปี่ยมเมตตามักคุ้มครองชาวประมง คนเดินเรือให้กลับบ้านโดยปลอดภัยเสมอ ผู้คนมากราบไหว้ขอพรให้พบความสงบสุข ประสบโชคดี ทั้งเป็นประจักษ์พยานในความเจริญเติบโตของหมู่บ้านตลอดเวลาที่ผ่านมาด้วย วัดสี่แห่งบนเกาะโคโลอานคือวัดเจ้าแม่กวนอิมโบราณ, วัดเทียนโห่วโบราณ, วัดทำกง และวัดซำเซง ได้รับการดูแลโดยกลุ่มการกุศลท้องถิ่น