Skip to Main Content

สวนคาซา

บ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1770 และเดิมทีเป็นบ้านของพ่อค้าชาวโปรตุเกสที่ร่ำรวยคนหนึ่งที่ชื่อว่ามานูเอล เปโรร่า ต่อมาบริษัทอีสต์อินเดียนได้เช่าเป็นสำนักงาน ปัจจุบันบ้านหลังนี้ได้กลายเป็นสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิโอเรียนตัล