Skip to Main Content

สมาคมแซ่โฮแห่งมาเก๊า (Macau Ho’s Clan Association)

สมาคมแซ่โฮแห่งมาเก๊า (Macau Ho’s Clan Association)

ขณะนี้ หอสมาคมแซ่โฮแห่งมาเก๊าอยู่ระหว่างดำเนินการอนุรักษ์

สร้างโดยสมาคมแซ่โฮแห่งมาเก๊าเพื่อรวมคนแซ่โฮมาทำประโยชน์ด้วยกัน การก่อสร้างย้อนไปในปี 1955 เมื่อผู้นำชุมชนและนักธุรกิจ โฮยิน (Ho Yin) เป็นประธานคณะกรรมการคนที่ 5 ของสมาคมฯ แนะให้นำเงินก้อนใหญ่มาสร้างฮอลล์แห่งนี้ ที่ต่อมาใช้เป็นสถานที่พบปะของสมาชิกในสมาคมฯ และร่วมกันสักการะบรรพบุรุษ