Skip to Main Content

วัดเปากงและวัดเทพเจ้าแห่งการแพทย์ (Pao Kong Temple and Temple of Divinity of Medicine)

วัดเปากงและวัดเทพเจ้าแห่งการแพทย์ (Pao Kong Temple and Temple of Divinity of Medicine)

เมื่อมีโรคระบาดร้ายแรงคร่าชีวิตคนมาเก๊าไปมากมาย จึงมีการสร้างวัดเปากงและวัดเทพเจ้าแห่งการแพทย์ขึ้นตามลำดับในปีที่ 15 (ค.ศ. 1889) และปีที่ 19 (ค.ศ. 1893) ของรัชสมัยจักรพรรดิกวังซวี่แห่งราชวงศ์ชิง ในยุคนั้นงานบริการทางแพทย์ไม่ก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้ ผู้คนจึงเชื่อว่าการสร้างวัดเพื่อใช้สวดมนต์จะช่วยปัดเป่าโรคภัยได้ วัดเปากงนั้นอุทิศแด่เทพแห่งความยุติธรรม ขณะที่วัดเทพเจ้าแห่งการแพทย์อุทิศให้พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) ไท่ส่วย (Tai Soi) และเทพเจ้าอื่นๆ