Skip to Main Content

งานเลี้ยงพระพุทธเจ้า

งานเลี้ยงพระพุทธเจ้า

  • เม.ย. 30

เป็นวันแห่งการสรงน้ำเพื่อชำระล้างและทำความสะอาดภาพพระพุทธเจ้า รวมทั้งการชำระล้างภายในบริเวณวัดของชาวพุทธทั่วทั้งมาเก๊า