Skip to Main Content

ปฏิทินสำหรับงานต่างๆ

มาเก๊ามีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนประเทศใดในโลกซึ่งรวมถึงการเฉลิมฉลองต่างๆ ตามประเพณีจีน เช่น วันตรุษจีน งานเลี้ยงฉลองเทพเจ้าทัวเท เทศกาลตันอึง (เทศกาลเรือมังกร) รวมถึงเทศกาลของชาวตะวันตกที่สำคัญๆ เช่น อีสเตอร์ ขบวนแห่พระแม่ฟาติมา และวันคริสต์มาส นอกจากนี้ยังมีงานนานาชาติใหญ่ๆ อีกหลายงานที่จัดขึ้นในมาเก๊า2023

กุมภาพันธ์

สิงหาคม

ส.ค. 10

งานเลี้ยงควนไท

ส.ค. 22

งานเลี้ยงสาวพรหมจารี

ส.ค. 29

งานเลี้ยงผีอดอยาก

กันยายน

ก.ย. 27

วันการท่องเที่ยวโลก

วันนักขัตฤกษ์
ก.ย. 30

วันถัดไปจากเทศกาลไหว้พระจันทร์

ตุลาคม

วันนักขัตฤกษ์
ต.ค. 1

วันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันนักขัตฤกษ์
ต.ค. 2

วันถัดไปจากวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน

พฤศจิกายน

วันนักขัตฤกษ์
พ.ย. 2

วันสำหรับวิญญาณทั้งหมด

ธันวาคม

วันนักขัตฤกษ์
ธ.ค.8

งานเลี้ยงของการปฏิสนธินิรมล

วันนักขัตฤกษ์
ธ.ค.20

วันก่อตั้งเขตปกครองพิเศษมาเก๊า

วันนักขัตฤกษ์
ธ.ค. 22

เหมายัน

มีอะไรน่าสนใจ?

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเทศกาลและกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น