Skip to Main Content

บ้านแมนดาริน

บ้านแมนดารินถูกก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1869 ซึ่งเป็นบ้านแบบจีนโบราณของนักประพันธ์จีนอยู่ยิ่งใหญ่นามว่า เฉิง กวนยิง ซึ่งประกอบไปด้วยเรือนหลายหลัง มีอาณาบริเวณ และลานหน้าบ้านที่แสดงการผสมผสานระหว่างรายละเอียดของความเป็นจีนกับความเป็นตะวันตก เช่นการใช้อิฐสีเทาประดับโค้งประตู หรือหน้าต่างระแนงทำจากไม้ซุงประดับด้วยแผ่นกระดานสี่เหลี่ยมกรุมุกด้วยลวดลายแบบอินเดีย