Skip to Main Content

วัดนาช่า

วัดที่อุทิศสำหรับการสักการะนาช่าถูกก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 โบสถ์จีนโบราณเล็กๆ แห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับซากองค์กรเจซูอิตที่สำคัญประจำภูมิภาคที่แสดงถึงตรรกะแห่งอุดมคติของชาติตะวันตกและจีน เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของวัฒนธรรมที่หลากหลายและอิสรภาพทางศาสนาของมาเก๊า