Skip to Main Content

จัตุรัสเซนต์ออกัสติน

จัตุรัสเซนต์ออกัสตินประกอบด้วยอาคารต่างๆ เช่น โบสถ์เซนต์ออกัสติน โรงละครดอมเปโดรที่ห้า โรงเรียนสอนศาสนาเซนต์โจเซฟ และหอสมุดเซอร์โรเบิร์ตโฮตุง ทางเดินของจัตุรัสนี้ปูด้วยหินกลมที่สะท้อนให้เห็นถึงถนนแบบโปรตุเกสโบราณ