Skip to Main Content

พิพิธภัณฑ์ของขวัญในการส่งมอบมาเก๊า

พิพิธภัณฑ์ของขวัญในการส่งมอบมาเก๊าถูกสร้างขึ้นบนสถานที่ที่มีการจัดพิธีการส่งมอบมาเก๊าของรัฐบาลจีน-โปรตุเกส ซึ่งทุกวันนี้เป็นสถานที่จัดการแสดงของขวัญในการส่งมอง

ภายในพิพิธภัณฑ์ผู้เข้าชมสามาถชมของขวัญที่เป็นมงคลจากกลุ่มต่างๆ 56 กลุ่ม เพื่อฉลองการก่อตั้งเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ของขวัญเหล่านี้ถูกออกแบบมาอย่างประณีตด้วยศิลปะของแต่ละท้องถิ่นที่เป็นการอวยพรที่กลุ่มต่างๆ มอบให้กับอนาคตที่รุ่งเรืองของมาเก๊า