Skip to Main Content
2 ทิวทัศน์

พิพิธภัณฑ์ทางทะเล

1

บริษัทขนส่ง ยุท ตุง

  "บลู เวล หมายเลข 1" และ "ยุท ตัง หมายเลข 3" เปิดให้บริการเมื่อเดิอนกันยายน ปี 2018 โดยมีเส้นทางเดินเรือ 2 เส้นทางต่อวันไปยังไทปาและโคโลอาน เส้นทางต่อวันไปยังไทปาและโคโลอาน...