Skip to Main Content

สวนเทศบาลเนินเขามองฮา

สวนเทศบาลเนินเขามองฮา

ป้อมมองฮาตั้งอยู่บนเนินเขามองฮาทางตอนเหนือของมาเก๊าเป็นป้อมปราการที่ถูกสร้างขึ้นในยุคหลังๆ เพื่อป้องกันการบุกรุกจากทหารจีนหลังจากสงคราม Anglo-Chinese War ในปี ค.ศ. 1841 ป้อมถูกสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1866 และถูกใช้งานจนถึงปี ค.ศ. 1960 หลังจากนั้นก็ถูกเลิกใช้งาน ทุกวันนี้พื้นที่กลายเป็นสวนที่มีแปลงดอกไม้ เนินที่ปกคลุมด้วยหญ้า และทางเดินรอบกำแพงป้อมปราการเก่า เป็นส่วนที่พักผ่อนสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และมีทิวทัศน์ที่งดงามของทางตอนเหนือของเมือง