Skip to Main Content

สวนวาสโกดากามา

สวนวาสโกดากามา

สวนวาสโกดากามาและสวนวิคตอรีถูกสร้างขึ้นมาในตอนท้ายของศตวรรษที่ 19 สวนทั้งสองนี้เคยถูกใช้เป็นทางยาวที่ชื่อว่า Avenida Vasco da Gama ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1898 เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบ 400 ปีของการเดินทางมาถึงอินเดียของวาสโกดากามา ต้นโพธิ์ถูกนำมาปลูกสองข้างทางที่มีความยาว 500 เมตร และกว้าง 65 เมตร ต้นไม้เหล่านี้บางต้นยังคงมีชีวิตอยู่ซึ่งทำให้ถนนเส้นนี้ดูออกแนวชนบท

สวนวาสโกดากามามีรูปปั้นครึ่งตัวของนักสำรวจทะเลที่โดดเด่นจากผลงานของช่างปั้นที่ชื่อว่า Tomás da Costa ในปี ค.ศ. 1911 การปฏิสังขรณ์ล่าสุดเพิ่มความสดชื่นให้กับสถานที่นี้ มีการสร้างทะเลสาปใหม่รูปคลื่นที่ชั้นล่างของสวน และมีน้ำพุใหม่พร้อมรางน้ำรอบๆ รูปปั้นครี่งตัวของนักสำรวจทะเลชาวโปรตุเกส สวนนี้มีเนื้อที่ 5000 ตารางเมตร

ที่มา: IAM