Skip to Main Content

หมู่บ้านวัฒนธรรมเทพอาม่า

ใกล้กับรูปปั้นเทพธิดาอาม่าที่สูงที่สุดในโลก (หรือที่เรียกกันว่าทิ้นเฮ่า) บนยอดเขาบนเกาะโคโลอานของมาเก๊า หมู่บ้านวัฒนธรรมเทพอาม่ามีศูนย์วัฒนธรรมขนาด 7,000 ตารางเมตรที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองตำนานของเทพธิดาแห่งชาวเรือ สถาปัตยกรรมของหมู่บ้านโดยหลักแล้วประกอบด้วยประตูหน้าแบบศาลา แท่นบูชาแกะสลักด้วยหินอ่อน วังทิ้นเฮ่า หอแต่งตัว หอระฆังและหอกลอง ศูนย์ขนาดใหญ่นี้ดึงดูดผู้ที่มีความศรัทธาต่ออาม่า และนักท่องเที่ยวที่สนใจให้เดินทางมาเยี่ยมชม บริเวณใกล้ๆ นักท่องเที่ยวสามารถหาความสดชื่นได้จากสวนที่อยู่ถัดไปจากหมู่บ้าน หรือเดินตามเส้นทางเดินเขาเพื่อขึ้นไปชมรูปปั้นเทพอาม่าที่อยู่บนยอดเขา และชมวิวที่งดงามของเกาะ