Skip to Main Content

พระวิหาร

พระวิหารถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1622 เดิมทีวัสดุในการก่อสร้างคือไทปา (วัสดุผสมระหว่างดินกับฟาง) ในการปฏิสังขรณ์ในปี ค.ศ. 1780 พระวิหารได้ย้ายบริการทางศาสนาไปที่หอสวดเก่าของสำนักแห่งความเมตตาเป็นการชั่วคราว ด้านหน้าพระวิหารโดดเด่นด้วยเสาฝาผนังและหอระฆังคู่ ภายนอกอาคารหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์จากเซี่ยงไฮ้ทำให้อาคารดูหนักแน่นแข็งแรง