Skip to Main Content

พิพิธภัณฑ์มาเก๊า

พิพิธภัณฑ์มาเก๊าเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีวัตถุหลายชิ้นที่มีคุณค่ามากทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ มีอยู่ในเมืองมาช้านาน

ชั้นแรกเป็นการนำเสนอเชิงเปรียบเทียบแบบสั้นๆ ระหว่างวิธีการพัฒนาของอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมจีนก่อนการเดินทางมาถึงของชาวโปรตุเกสในปากแม่น้ำเพิร์ลในศตวรรษที่ 16 นอกจากนั้นยังมีการแสดงประวัติของมาเก๊า กิจกรรมเชิงพาณิชย์ ศาสนาและวัฒนธรรมของทั้งสองอารยธรรม ขึ้นบันไดไปชั้นสองผู้เข้าชมจะมีโอกาสได้สัมผัสกับมุมมองต่างๆ ของศิลปะประชานิยมและประเพณีของมาเก๊า เช่น ชีวิตประจำวันของคนทั่วไป ความบันเทิง พิธีการทางศาสนาและเทศกาลตามประเพณี

ชั้นสามแสดงมาเก๊าร่วมสมัยซึ่งรวมถึงมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของชีวิตในเมือง มีการเน้นวิธีการพรรณนามาเก๊าในวรรณคดีและศิลปะต่างๆ

พิพิธภัณฑ์มาเก๊าตั้งอยู่ในป้อมปราการที่ถูกสร้างโดยผู้ที่นับถือนิกายเจซูอิตเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 ป้อมปราการเป็นกำแพงป้องกันเมืองเมืองหลักมาช้านานที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าออกได้ ในปี ค.ศ. 1965 ป้อมปราการถูกเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ให้บริการทางอุตุนิยมวิทยา และต่อมาได้เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชม ป้อมปราการที่ถูกสร้างบนเนินเขาเมาท์สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของเมืองได้ ทางด้านตะวันตกคือซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 2005 ศูนย์ประวัติศาสตร์มาเก๊าถูกเข้าชื่อไว้ในบัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก ป้อมปราการและซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลเป็นอนุสาวรีย์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของศูนย์ดังกล่าว

พิพิธภัณฑ์มาเก๊าเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1998 โดยมีชั้นใต้ดินสองชั้นและชั้นที่สามอยู่ด้านบนดาดฟ้าของป้อมปราการซึ่งเป็นที่ให้บริการทางอุตุนิยมวิทยา ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและโครงร่างภายนอกของสถาปัตยกรรมยังคงได้รับการรักษาและอนุรักษ์ไว้