Skip to Main Content

สมบัติของศิลปะอันศักดิ์สิทธิ์ของวิทยาลัยเซนต์โจเซฟ

ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1728 โดยนักเผยแผ่ศาสนานิกายเยซูอิต และได้สร้างพระสงฆ์คาทอลิกที่โดดเด่นมากมายในช่วงสามศตวรรษที่ผ่านมา  รักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับการพัฒนาทางสังคมของมาเก๊าและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านวัฒนธรรมการศึกษาศิลปะและการกุศล วิทยาลัยเซนต์โจเซฟเป็นที่ตั้งของสิ่งประดิษฐ์ทางศาสนามากมายเช่น หนังสือและเอกสารภาพสีน้ำมัน และเรือ  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสที่จะชื่นชมหลักฐานทางประวัติศาสตร์เหล่านี้สำนักวัฒนธรรมของรัฐบาลมาเก๊า ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยและสังฆมณฑลคาทอลิกของมาเก๊า ร่วมกันสร้าง สมบัติของศิลปะอันศักดิ์สิทธิ์ของวิทยาลัยเซนต์โจเซฟขึ้นมา

ที่มา: สำนักวัฒนธรรม