Skip to Main Content

จำนวนประชากร

มาเก๊ามีจำนวนประชากรประมาณ 683,100  คน มากกว่า 90% ของผู้ที่พำนักในมาเก๊า มีเชื้อชาติจีน ส่วนเชื้อชาติอื่นๆ ประกอบด้วย โปรตุเกส, ฟิลิปปินส์ และ เชื้อชาติอื่นๆ